Telefon alarmowy: 986 lub 112

BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [ kliknij by ukryć ]

Kontrola ruchu drogowego

SYSTEM REJESTRACJI PRZEJAZDU PRZEZ SKRZYŻOWANIE "NA CZERWONYM ŚWIETLE".

Dane adresowe:

Straż Miejska Częstochowa

Referat Ruchu Drogowego

ul. Krakowska 80 blok 3

42-200 Częstochowa

e-mail: smiejska@czestochowa.um.gov.pl

Straż Miejska w Częstochowie nie posiadała w swoich zasobach fotoradaru. Strażnicy miejscy z Częstochowy współpracowali z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu w Częstochowie przy obsłudze urządzenia, które na skrzyżowaniu DK1 z ul. Krakowską i Rejtana rejestrowało przejazd na czerwonym świetle. Straż Miejska w Częstochowie nie była jednak właścicielem tego urządzenia.

Od dnia 01.01.2016 roku straże gminne (miejskie) utraciły uprawnienia do kontroli ruchu drogowego w przedmiotowym zakresie. Wszystkie sprawy wszczęte do dnia 31.12.2016 i nie zakończone są sukcesywnie przekazywane Policji.

Szczegółowe i aktualne informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Straży Miejskiej w Częstochowie http://www.strazmiejska.bip.czestochowa.pl/index.php?idg=1&id=381&x=65

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO

1. Informacje dotyczące urządzenia rejestrującego:

Urządzenia DT ITS RLL służą do kontroli i rejestracji niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym. Straż Miejska dzięki wskazanym urządzeniom ujawnia wykroczenia polegające na niestosowaniu się kierujących pojazdami do sygnalizacji świetlnej. Urządzenie działa w oparciu o detekcję pojazdów za pomocą pętli indukcyjnych. Rejestracja pojazdów wykonywana jest za pomocą cyfrowych kamer o wysokiej rozdzielczości zamocowanych na wysięgnikach.

Rok produkcji urządzenia: 2015.

Informacje dotyczące przetargu na stronie MZDiT:

http://mzd.czest.pl/przetargi/archiwum-przetargow/1317-instalacja-systemu-wykrywania-pojazdow-przejezdzajacych-przez-skrzyzowanie-na-czerwonym-swietle-sygnalizacji-na-terenie-miasta-czestochowy-oraz-zapewnienie-uslug-zwiazanych-z-obsluga-systemu

 

2. Protokół odbioru urządzenia (w załączeniu - plik pdf)

3. Zatwierdzenie typu urządzenia wydane przez Główny Urząd Miar (w załaczeniu - plik pdf)

4. Wzory:

- oświadczenie w przypadku wskazania siebie jako sprawcy wykroczenia z art. 92§1 kw.

- oświadczenie w przypadku wskazania osoby, której powierzony został do używania bądź kierowania pojazd w określonym czasie.

- oświadczenie w przypadku odmowy wskazania osoby, której powierzony został do używania bądź kierowania pojazd w określonym czasie, tj. wykroczenie z art. 96 § 3 kw.

 

5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych z wyszczególnieniem poszczególnych przepisów odnoszących się do uprawnień i obowiązków straży gminnych (miejskich), tj.:

Art. 12 ust. 1 pkt. 4) i 5): Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

5) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

6. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (ze wskazaniem aktualnego Dziennika Ustaw) z wyszczególnieniem poszczególnych przepisów odnoszących się do uprawnień i obowiązków straży gminnych (miejskich), tj.:

Art. 78 ust. 4: Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

Art. 78 ust. 5: W przypadku, gdy właścicielem lub posiadaczem pojazdu jest:

1) osoba prawna,

2) jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną,

3) jednostka samorządu terytorialnego,

4) spółka kapitałowa w organizacji,

5) podmiot w stanie likwidacji,

6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,

7) zagraniczna jednostka organizacyjna

- do udzielenia informacji, o której mowa w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentowania tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku niewyznaczenia takiej osoby - osoby wchodzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposobem reprezentacji podmiotu.

 

Art. 129b.

1.Kontrola ruchu drogowego w gminach lub miastach, które utworzyły straż gminną (miejską) może być wykonywana przez strażników gminnych (miejskich).

2.Strażnicy gminni (miejscy) są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec:

1) kierującego pojazdem:

a) niestosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach, określonego odpowiednim znakiem drogowym,

b) naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego;

2) uczestnika ruchu naruszającego przepisy o:

a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,

b) ruchu motorowerów, rowerów, wózków rowerowych, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,

c) ruchu pieszych.

3.W ramach wykonywania kontroli ruchu drogowego w zakresie, o którym mowa w ust. 2, strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do:

1) zatrzymania pojazdu lub jadącego wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b;

2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem;

3) używania urządzeń rejestrujących, z tym że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może znajdować się w ruchu;

4) legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu;

5) wydawania poleceń:

a) osobie, która spowodowała przeszkodę utrudniającą ruch drogowy lub zagrażającą jego bezpieczeństwu,

b) kontrolowanemu uczestnikowi ruchu - co do sposobu jego zachowania;

6) sprawdzenia wykonania obowiązków określonych w art. 78 ust. 2;

7) żądania od właściciela lub posiadacza pojazdu wskazania komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

4.Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokonywać na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz drogach krajowych w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących w oznakowanym miejscu i określonym czasie, uzgodnionymi z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) lub Komendantem Stołecznym Policji.

 

7. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 2003r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

 

§ 2 pkt. 1) Strażnicy są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w: (…)art. 96 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.).

 

§ 2 ust. 2 Strażnicy mogą ponadto nakładać grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w art. 88, art. 90, art. 92 § 1, art. 92a, art. 94, art. 95, art. 96 § 1 pkt 2, art. 96b oraz art. 97 Kodeksu wykroczeń - w zakresie upoważnienia do kontroli ruchu drogowego uzyskanego lub utrzymanego w mocy na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

8. Orzecznictwo odnoszące się do uprawnień straży gminnych (miejskich) w zakresie prowadzenia postępowania mandatowego, nakładania grzywien i występowania do Sądu z wnioskami o ukaranie:

Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2014r. z mocą zasady prawnej, sygn. akt: I KZP 16/14: „Na podstawie przepisu art. 17 § 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 395 ze zm.), w brzmieniu po nowelizacji ustawą z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 225, poz. 1466), straży gminnej (miejskiej) przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń.” Dalej zgodnie z treścią uchwały: „W przypadku niewskazania przez adresata żądania osoby, której powierzył pojazd, dochodzi do zaistnienia wykroczenie z art. 96 § 3 k.w., które straż gminna (miejska) ujawnia właśnie w ramach prowadzonej czynności wyjaśniającej, należącej do zakresu jej działania. W konsekwencji dochodzi do spełnienia określonego w art. 17 § 3 k.p.w. warunku nabycia przez straż uprawnienia oskarżyciela publicznego w sprawach o wymienione wykroczenie. (…)Zakres działań oznacza pełne spektrum czynności straży, do których ustawa je uprawnia, nie tylko finalnie i bezpośrednio realizujących zadania ustawowe, ale również tych, które są konieczne do ich osiągania. Jednym z działań zmierzających do ustalenia tożsamości sprawcy naruszającego przepisy ruchu drogowego, a w następstwie do pociągnięcia go do odpowiedzialności za wykroczenie drogowe, pozostające w sferze pełnienia przez straże kontroli ruchu drogowego, jest wezwanie właściciela lub posiadacza pojazdu do wskazania, komu powierzył pojazd. Takie spojrzenie na rozpatrywane zagadnienie pozwala uznać, że omawiana wcześniej poprawka w zakresie treści art. 17 § 3 k.p.w. była rzeczywiście poprawką jedynie redakcyjną, która prawidłowo oddała relację podejmowanych przez straż gminną (miejską) czynności wyjaśniających do zakresu działania straży – przez wskazanie, że czynności wyjaśniające leżą w tym zakresie. (…)W toku prowadzonych rozważań nie można pominąć rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026 ze zm.). Po korekcie dokonanej w tym akcie prawnym rozporządzeniem tegoż Ministra z dnia 16 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 36, poz. 190), przepis § 2 ust. 1 pkt 1 upoważnia strażników gminnych do nakładania mandatem karnym kary grzywny m.in. za wykroczenie z art. 96 § 3 k.w. (w przypadku tego wykroczenia z reguły będzie chodziło o mandat zaoczny).”

Aktualizacja, 18.02.2016r.


Pliki do pobrania:

2015Decyzja.pdf 2015Protokol.pdf 2015dane_pouczenie_cz_sw.pdf 2015raport1cz_sw.pdf 2015wezwanie_pouczenie_cz_sw.pdf 2015raport2cz_sw.pdf 2015oswiadczenia_cz_sw1.pdf

Czytaj więcej ...

CZYSTE PODWÓRKO TO CZYSTE MIASTO

Więcej na temat akcji zorganizowanej przez ZGM TBS:

https://youtu.be/0pIE2_LyxU0

Uchwała ANTYSMOGOWA. NIE SPALAJ: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To dym! A dym TRUJE!

Od 1 września obowiązuje ustawa antysmogowa. Nie spalaj: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To DYM! A DYM TRUJE!

SMOG truje! Zobacz spoty edukacyjne

Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba"

www.skraweknieba.com.pl

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Urząd Miasta Częstochowy

Elektroniczna skrzynka podawcza