Telefon alarmowy: 986 lub 112

BIP
Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. [ kliknij by ukryć ]

Bezpieczna Częstochowa 2007-2010, 2011-2014, 2015-2018

Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007-2010 "Bezpieczna Częstochowa"

 1. Założenia ramowe Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa” i na lata 2011-2014.
  1. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy jest wiarygodnym wskaźnikiem stanu bezpieczeństwa.
  2. Tolerancja dla niewłaściwego lub nagannego zachowania, wykroczeń i przestępstw o tak zwanym mniejszym ciężarze gatunkowym skutkuje wzrostem przestępczości, szczególnie poważnych przestępstw.
  3. Zagrożenia występujące w Częstochowie można podzielić na następujące kategorie:
   1. zagrożenia działalnością grup przestępczych,
   2. zagrożenia ze strony innej osoby lub grupy osób; chuligaństwo, wandalizm, skutki uzależnień, działania niezgodne z prawem,
   3. zagrożenia patologiami społecznymi,
   4. zagrożenia komunikacyjne,
   5. zagrożenia dzieci i młodzieży; zaniedbania rodzinne, wychowawcze, działalność sekt, patologie, uzależnienia,
   6. zagrożenia losowe; pożary, powodzie, katastrofy, zagrożenia chemiczne, ekologiczne,
   7. zagrożenia sanitarno–epidemiologiczne i weterynaryjne,
   8. zagrożenia odczuwane przez osoby w podeszłym wieku, niedołężne, wymagające specjalnej troski.
  4. Widoczna obecność służb ochrony porządku publicznego, szybka naprawa szkód wyrządzonych przez wandali powoduje wypieranie grup chuligańskich z obszarów ich aktywności i rozproszenie.
  5. Długofalowe działania prewencyjne i wychowawcze usuwają przyczyny zagrożeń.
  6. Koordynacja działania samorządowych i rządowych inspekcji, służb, straży, organizacji pozarządowych oraz mieszkańców jest podstawą utrzymania bezpieczeństwa w Częstochowie i poprawy jego poczucia.
  7. Prawidłowa realizacja Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa” wymaga profesjonalnej infrastruktury, w tym informatycznej oraz obsługi medialnej.
 2. Cele i zadania Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa” oraz rodzaje podejmowanych działań.
  1. Głównymi celami Programu są:
   1. poprawa stanu i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Częstochowy,
   2. stworzenie miejskiego systemu planowania, koordynacji działań i monitorowania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
  2. Głównymi zadaniami Programu są:
   1. podjęcie skutecznych działań restrykcyjno–represyjnych zmierzających do ograniczenia lub eliminacji najbardziej uciążliwych zagrożeń,
   2. realizacja i aktualizacja działań prewencyjnych, edukacyjnych i wychowawczych dla zapobiegania zagrożeniom.
  3. Rodzaje podejmowanych działań:
   1. rozpoznanie i stałe monitorowanie zagrożeń,
   2. doraźne działanie profesjonalnych inspekcji, służb, straży i innych posiadających uprawnienia organizacji i osób,
   3. doraźne działania obywatelskie; wskazywanie i informowanie o zagrożeniach oraz ich usuwanie przez pojedynczych lub zorganizowanych w grupy mieszkańców,
   4. działania mieszane ze względu na kryterium czasowe lub rodzaje kompetencji,
   5. monitorowanie i aktualizacja Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”.
  4. Segmenty Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007 – 2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”:
   1. Restrykcyjno–represyjny Nr 1.
   2. Prewencyjno–wychowawczy Nr 2.
   3. Porządkowy Nr 3.
   4. Komunikacyjny Nr 4.
   5. Zagrożeń kryzysowych Nr 5.
   6. Promocyjno – informacyjny Nr 6.
   7. Ochrona dóbr kultury Nr 7.

 

 1. Charakterystyka przykładowych programów kierunkowych w Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2007–2010 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”.
  1. „Pomagajmy Sobie”.

Głównym celem programu jest zwiększenie liczby gromadzonych przez Policję informacji o przestępstwach i ich sprawcach. Powyższy cel ma zastać osiągnięty poprzez funkcjonowanie linii telefonicznej umożliwiającej anonimowe zgłaszanie informacji o przestępstwach przez mieszkańców miasta, bez obawy zemsty ze strony sprawców przestępstw. Innym środkiem mobilizującym mieszkańców miast do współpracy w ramach programu jest możliwość uzyskania gratyfikacji pieniężnych za sprawdzone informacje. Stworzony na potrzeby programu komputerowy system gromadzenia informacji pozwoli Policji na analizę uzyskanych wiadomości, ich weryfikację, a w efekcie bardziej skuteczną walkę z przestępczością.

2. „Sąsiedzkie czuwanie”.

Program „Sąsiedzkie czuwanie” koordynowany przez Straż Miejską i realizowany przy współpracy Rad Dzielnic skierowany jest do wszystkich mieszkańców miast i ma za zadanie poprawę porządku publicznego oraz zahamowanie przestępczości poprzez aktywizację środowisk lokalnych. Poniższy cel osiągnięty będzie poprzez realizację następujących zadań:

 1. organizowanie akcji służących wzajemnemu poznaniu się osób mieszkających w sąsiedztwie, zbudowanie atmosfery współpracy i zaufania oraz doskonalenie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach,
 2. zorganizowanie wzajemnej pomocy sąsiedzkiej, poprzez zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w mieszkaniu sąsiada, na ulicy, w osiedlu,
 3. natychmiastowe informowanie Policji lub Straży Miejskiej o zauważonych czynach karalnych,
 4. działania koordynujące liderów blokowych i osiedlowych i podejmowanie wspólnie z Policją i Strażą Miejską środków zaradczych,
 5. przeprowadzanie przez Straż Miejską lub Policję znakowania przedmiotów wartościowych w mieszkaniach.

3. "Zero tolernacji"

Celem programu „Zero tolerancji” jest ograniczenie liczby popełnianych czynów karalnych poprzez wykorzystanie odstraszającego mechanizmu nieuchronności kary. Brak reakcji prawnokarnej na stwierdzone wykroczenia powoduje u sprawców poczucie bezkarności, a w efekcie wzrost liczby popełnianych przestępstw. Podstawowym założeniem programu jest podejmowanie działań restrykcyjnych wobec wszystkich sprawców czynów naruszających przepisy prawa, choćby ich stopień społecznego niebezpieczeństwa był niewielki. Pilotażowa realizacja programu na terenie kilku miejsc wybranych po analizie map zagrożeń, ma w założeniu doprowadzić do ustalenia stopnia skuteczności Programu i upowszechniania na terenie Częstochowy.

4. „Dealer”.

Głównym zadaniem programu „Dealer” jest przeciwdziałanie narkomanii w szkole. W celu realizacji programu podejmowane zostaną działania policyjne ukierunkowane na:

 1. izolowaniu osób trudniących się dystrybucją narkotyków,
 2. prowadzenie rozpoznania zagrożenia na terenie szkół,
 3. uniemożliwienie dealerom rozprowadzania wśród młodzieży szkolnej małych porcji narkotyków dla zachęty,
 4. przeciwdziałanie pozyskiwaniu wśród uczniów potencjalnych osób rozprowadzających narkotyki.

5. "Giełda pracy"

Celem projektu jest ograniczenie bezrobocia na terenie miasta przez umożliwienie jak największej grupie osób podjęcia pracy. Realizacja programu nastąpi przez:

 1. zapewnienie pracodawcom umożliwienia dostępu do bazy danych zawierającej profile zawodowe osób poszukujących pracy (z wyłączeniem danych osobowych),
 2. poradnictwo w zakresie doradztwa zawodowego,
 3. bieżąca kontrola aktualności ofert pracy uzyskiwanych na podstawie informacji zwrotnych od pracodawców,
 4. wyszukiwanie ofert pracy przez pracowników placówki, niezależnie od ofert przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy i pracodawców,
 5. wykorzystywanie internetowej bazy danych ofert pracy.

        6. „Rozbita szyba”.

Program opiera się na potwierdzonej tezie, że tam, gdzie znajdują się zdewastowane budynki, ściany domów pomalowane są graffiti, auta czy oświetlenie są uszkadzane, zdarza się więcej czynów karalnych, a przestępcy czują się pewniej niż w miejscach zadbanych lub tam, gdzie szybko reaguje się na uszkodzenia czy zanieczyszczenia.

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom polega tu na szybkim reagowaniu na jakiekolwiek przejawy nieporządku nawet na drobne wykroczenia, interesowanie się każdym przejawem negatywnych zachowań i ich skutków.

Realizacja programu „Rozbita szyba” w warunkach częstochowskich oznacza szybką reakcję, tj. informację ze strony strażników miejskich, policjantów i mieszkańców w szczególności do Wydziału Komunalnego i Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Miejskiego Zarządu Dróg lub Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które niezwłocznie usuną powstałe zanieczyszczenia, odpady czy uporządkują teren lub urządzenie.

 

7. „Czyste miasto”.

Program mający na celu doprowadzenie wyglądu Częstochowy do standardów najbardziej zadbanych miast europejskich. Sprawą priorytetową jest poprawa estetyki ścisłego centrum miasta, które jest jego wizytówką. Cel ten realizowany jest poprzez codzienną kontrolę ulic, placów i nieruchomości publicznych i prywatnych przeprowadzaną przez Straż Miejską. Wobec braku czystości lub porządku publicznego oraz innych nieprawidłowości – strażnicy ustalają osoby lub instytucje odpowiedzialne za utrzymanie stanu prawidłowego i obligują do natychmiastowego uprzątnięcia, a w razie zwlekania lub powtórnych niedociągnięć stosują kary porządkowe.

Wydział Komunalny i Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM Częstochowy, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Zarząd Dróg, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne dbają, by ulice, przystanki, drogi i torowiska były utrzymane w porządku i spełniały wymagania estetyki wg standardów europejskich. Prezydent Miasta Częstochowy wprowadza konkurs całorocznego utrzymania czystości i porządku na terenie posesji i wyłania kilku laureatów (możliwość wprowadzania ulg) ze wskazaniem na zdobywcę tytułu „Gospodarza roku”.

Czytaj więcej ...

CZYSTE PODWÓRKO TO CZYSTE MIASTO

Więcej na temat akcji zorganizowanej przez ZGM TBS:

https://youtu.be/0pIE2_LyxU0

Uchwała ANTYSMOGOWA. NIE SPALAJ: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To dym! A dym TRUJE!

Od 1 września obowiązuje ustawa antysmogowa. Nie spalaj: mułu, flotu, węgla brunatnego, wilgotnego drewna. To DYM! A DYM TRUJE!

SMOG truje! Zobacz spoty edukacyjne

Referat ds. zapobiegania zjawiskom kryminogennym wśród dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom

"Skrawek Nieba"

www.skraweknieba.com.pl

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych

Urząd Miasta Częstochowy

Elektroniczna skrzynka podawcza